Homília to nie je len vedieť kázať

24.08.2022

... slovo Písma je zdravým pokrmom a svätou posilou aj pre službu slova - čiže pre pastoračnú kazateľskú činnosť, pre katechézu a pre každé kresťanské poučovanie -, a tu má mať prvoradé miesto liturgická homília... je potrebné, aby sa všetci klerici, najmä však Kristovi kňazi, ako aj ostatní, ktorí sa ako diakoni a katechéti legitímne venujú službe slova, venovali vytrvalému čítaniu a dôkladnému štúdiu Svätého písma, ... Posvätný koncil veľmi naliehavo a osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich v Krista, najmä rehoľníkov, aby častým čítaním Svätého písma nadobudli "vznešené poznanie Krista Ježiša" (Flp 3, 8). ... Nech však pamätajú, že čítanie Svätého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Lebo "keď sa modlíme, jemu sa prihovárame, a keď čítame Božie výroky, jeho počúvame" ...   (Dei Verbum 24-25)

Dôležité upozornenia pápeža Františka (Evangelii gaudium 135-159)

  • Homília je meradlom na hodnotenie blízkosti pastiera a jeho schopnosti stretávať sa so svojím ľudom. 
  • Kto káže, musí poznať srdce svojho spoločenstva, aby našiel miesto, kde sa nachádza živá a horlivá túžba po Bohu, a tiež zistil, kde sa zastavil láskyplný dialóg s Bohom alebo prečo nedokázal priniesť ovocie.
  • aby slovo kazateľa nezaberalo príliš veľa miesta a Pán mohol zažiariť viac než jeho služobník. 
  • Pánovi sa páči viesť dialóg so svojím ľudom a kazateľ musí sprostredkúvať toto Pánovo zaľúbenie svojim poslucháčom. 
  • Kazateľ má krásnu a náročnú úlohu zjednotiť srdcia, ktoré sa navzájom milujú: srdce Pána so srdcom jeho ľudu.
  • Hlásateľ, ktorý sa nepripravuje, nie je "duchovný"; je nepoctivý a nezodpovedný voči darom, ktoré dostal. 
  • Kazateľ má ako prvý pestovať hlbokú dôvernú znalosť Božieho slova ... k Božiemu slovu musí pristupovať s chápavým a modlitbou pripraveným srdcom ...
  • Nedeľné čítania v plnej kráse zaznejú v srdci ľudu vtedy, ak ešte predtým rovnako zazneli v srdci pastiera. 
  • Kazateľ sa tiež musí snažiť počúvať ľud, aby objavil, čo veriacim treba povedať, čo potrebujú počuť. Kazateľ má kontemplovať Slovo a tiež kontemplovať ľud. 
  • aj vtedy, keď naznačuje niečo negatívne, snaží sa vždy zároveň ukázať na pozitívnu hodnotu, ktorá priťahuje, a nezastavuje sa pri sťažovaní, lamentovaní, kritizovaní a výčitkách ... vždy ponúka nádej,    

Sv. František Saleský, Ako dobre kázať? (úryvok z listu)

Náš Pán sa nepýtal Petra: si vzdelaný a výrečný? Preto, aby mu mohol povedať Pas moje ovečky sa ho pýta len jediné: Miluješ ma? 

Preto, aby sme dobre hovorili, potrebujeme dobre milovať. 

Sv. Ján evanjelista na konci svojho života už nehovoril nič len opakoval stokrát: deti moje milujte sa. A vystupoval na kazateľnicu len plný lásky. 

A my sa bojíme ísť na kazateľnicu, lebo nemáme vynikajúcu výrečnosť. ... Láska nedokáže mlčať, keď je v hre dobro milovaného.